Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Mentorerna har tät kontakt med eleven för att följa upp kunskapsutvecklingen, närvaron, deltagandet och är lyhörd för vad som eleven upplever fungerar och inte fungerar i lärmiljön.

Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

Följ ditt barn i Unikum

Dokumentationen av elevens lärande sker i Unikum, ett digitalt verktyg för att kommunicera och skapa tillgänglighet för föräldrar och elever. Unikum når du via Skolportalen.

Elevinflytande

Sverige är ett demokratiskt land. Alla människor i vårt samhälle får säga vad de tycker. Vår skola ska därför också vara demokratisk. Elever och de som arbetar i skolan ska tillsammans bestämma hur skolans ska fungera och hur undervisningen ska gå till.

Kan vi bestämma om precis vad som helst på vår skola?

Nej, Sveriges riksdag har bestämt vilka mål vi ska arbeta mot i skolan och ramarna för skolans arbete. Allt står skrivet i skollagen, läroplanen och kursplanen och det är skolans ansvar att följa det. Inom dessa ramar har vi stora möjligheter att bestämma själva och då är det viktigt att eleverna har stort inflytande. Vi tar vara på elevernas synpunkter genom bland annat kompissamtal, klassråd, elevråd och matråd.

Skolan i världen

Vi lever i en globaliserad värld och det är något vi har tagit fasta på. Vi vill att ditt barn tidigt ska få kunskaper om andra kulturer och en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra barn. Laröds skolområde har ett stort nätverk i Europa och Kina. Vårt mål är att skapa förutsättningar för samarbete och förståelse över nationsgränserna.

För att kunna förstå och hantera förändringar i en globaliserad omvärld krävs det att man utvecklar kreativitet, nyfikenhet, självförtroende samt en vilja till att pröva idéer och att lösa problem. För oss är det entreprenöriellt lärande.

Vår strävan är att i så stor utsträckning som möjligt koppla globala händelser till vår dagliga verksamhet med barn och ungdomar. Det är omvärldsspaning för oss.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.