Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

Skriftliga omdömen

Dokumentationen av elevens lärande sker i Unikum, ett digitalt verktyg för att kommunicera och skapa tillgänglighet för föräldrar och elever.

Individuell utvecklingsplan – IUP

I Skolportalen planeras och dokumenteras digitalt elevens arbete i förhållande till kursplanens mål och kommuniceras med elev och vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet skrivs sedan en individuell utvecklingsplan. Den ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas enligt läroplan och kursplan. IUP:n ska även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram syftar till att tydliggöra elevens behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet föregås av en pedagogisk kartläggning där elevens styrkor och behov framkommer. Arbetet med åtgärdsprogram kan ses som en process där uppföljning och utvärdering regelbundet görs för att inriktningen mot målen inte ska förloras.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad man behöver utveckla vidare. I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna nationella prov.