Trygghet och trivsel

Vi vill att alla barn och vuxna på Laröds skola ska känna sig trygga och uppleva sin skola som en positiv miljö för lärande och utveckling. Vi arbetar aktivt med vår likabehandlingsplan samt Olweus åtgärdsprogram för att motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling.

I likabehandlingsplanen berättar vi hur vi gör för att våra elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur vi gör för att upptäcka om det är problem, vilket ansvar ledningen och pedagogerna har och så vidare. Eleverna involveras i likabehandlingsplanen genom samtal och enkätundersökningar. De samlade resultaten används sedan som underlag för formuleringen av nya mål för verksamheten.

Program mot mobbning

Olweus åtgärdsprogram är en metod med vilken man arbetar för att förebygga mobbning i skolverksamheten. Liksom för alla Helsingborgs stads skolor skolor är arbetet med Olweus en naturlig del av vardagen på Laröds skola. Vi arbetar med programmet i form av rollspel, övningar och klassmöten med diskussioner som handlar om relationer och hur man ska vara mot varandra. Andra åtgärder för att öka tryggheten är rastvaktsystem samt täta och direkta kontakter med elevernas föräldrar.