Undervisning

Laröds skola är uppdelad i flera arbetslag, från förskoleklass upp till och med årskurs 9.

Förskoleklassen

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskola och skola. Vi strävar alltid efter att möta barnen där de befinner sig i sin utveckling. Trygghet, glädje, gemenskap och nyfikenhet är ledord i vår verksamhet. I förskoleklassen får barnen lära sig skolans grundläggande regler och rutiner, vår värdegrund, samt träna på sociala samspel. Hos oss är det sociala samspelet mellan barnen det allra viktigaste. Grunden för barnens kamratrelationer skapas i förskoleklassen.

Lekfullt samarbete

I verksamheten använder vi oss av våra lokaler på Lilla skolan, samt vår fantastiska utemiljö. Vi arbetar med olika former av logiska material och övar mycket på samarbete. Vi skapar, sjunger, samt utvecklar barnens språk och logiska tänkande. Den fria leken är ett viktigt inslag och vi uppmuntrar barnen till att bygga och konstruera saker både inomhus och utomhus. Varje barn tillhör en mentorsgrupp som en pedagog ansvarar för. Mentorn följer barnets utveckling och är den som sköter kontakten med hemmet.

Idrott och hälsa

Vi bedriver mycket verksamhet utomhus. Där har vi både fri lek och styrda aktiviteter. Varje vecka har barnen en utedag. Då går vi iväg till någon lekplats, till stranden eller ut i skogen. Det gäller att ta på sig kläder efter dagens väder. Alla barn har idrott i idrottshallen en gång/vecka. Där leker vi rörelselekar, provar på olika bollspel, samt tränar på grovmotoriska övningar (till exempel kullerbyttor, balansgång, hopprep).

Skapande

På hösten syr barnen pennskrin med sina initialer på. Vi gör också växtpressar som barnen sedan pressar löv och blommor i. Vi målar motiv som passar de olika årstiderna. På hösten målar vi höstträd i passande färger, på vintern målar vi vinterbilder. Till högtiderna Jul och Påsk gör vi olika pyssel med barnen.

Språket

Högläsning är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi läser olika sagor för barnen. De får sedan berätta vad sagorna handlade om, vad de tyckte och så vidare. Vi brukar även gå till biblioteket och låna böcker med barnen. Alla barn får sedan välja ut en bok de läst och berätta om den inför gruppen. De lär sig att reflektera över handling och innehåll i böckerna. Vi tränar även barnen på att prata inför grupp. Vi arbetar med rim och ramsor, samt övar på sammansatta ord. Vi leker med språket genom att ta bort eller lägga till bokstäver i olika ord.

Matematik

Vi arbetar dagligen med matematik. Mycket görs muntligt, men det finns även inslag då barnen arbetar med stenciler eller i en mattebok. Varje morgon räknar barnen hur många som är närvarande i gruppen. Sedan får de räkna ut hur många det är som saknas. Vi har stenar som symboliserar varje barn för att de lättare ska förstå. Varje termin har barnen två temadagar i matematik. Då blandas barnen med barn ifrån andra klasser. Det är barnen i år F-3 som blandas i smågrupper. De olika grupperna har matematik utomhus, spelar mattespel, har mattelekar, tränar på geometri med mera.

Årskurs 1-3

Under skolår 1-3 jobbar vi mycket med att skapa en kreativ miljö för eleverna. Vi tar hand om elevernas egna förslag och initiativ och med utgångspunkt i Helsingborgs stads skolors vision om att förverkliga barnens drömmar har eleverna själva fått utgå från sina egna framtidsdrömmar. Vi har jobbat med olika företag som ofta kommer och besöker oss. Att föräldrar kommer förbi och berättar om sina yrken har blivit en stående punkt i undervisningen.

Årskurs 4-6

Under skolår 4-6 hjälper vi och uppmuntrar eleverna att bli mer och mer självgående och fokus ligger även på samarbete där eleverna får stora möjligheter att bidra med egna idéer. Vi använder oss ofta av projekt som en arbetsform där eleverna inom givna ramar och mål får utarbeta ett bra arbetssätt. Precis som på riktiga företag.

Ett exempel på ett sådant projekt var ”Framtidens mobiltelefon” där eleverna i skolår 4-5 fick i uppdrag att ta fram en produkt som skulle ”säljas” genom reklam och säljföredrag. Möten med föräldrar från Sony Ericsson och IKEA skapade en förståelse hos eleverna kring hur det går till att ta fram en ny produkt. Vi på Laröd skola tror mycket på att undervisningen ska ha en bra förankring ute i ”verkligheten”.

Årskurs 7-9

Under skolår 7-9 får eleverna ta ännu mer ansvar i sitt skolarbete och vi tar sikte mot gymnasiet. Vi vill att övergången till gymnasiet ska bli så bra som möjligt och rent konkret jobbar vi med detta dels genom att kontinuerligt under dessa tre år informera om gymnasieskolornas programutbud och den framtida arbetsmarknaden samt förbereda eleverna för de kunskapskrav som kommer att ställas när man börjar gymnasiet.

Ett exempel på detta är ett projekt vi haft med uppgift att stimulera och utveckla elevernas skriftliga förmåga där eleverna fått möjlighet med hjälp av professionella författare utveckla en förmåga att tolka och analysera andras texter men också med hjälp av bild och musik illustrera och förstärka sina budskap. I projektet har eleverna fått möjlighet att läsa mycket litteratur och få stort utrymme att skriva helt egna texter.